• Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt:         ngày 17/06/2019
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt:                       ngày 27/6/2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn:                            ngày 15/8/2019
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn:                ngày 10/10/2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh:            ngày 25/10/2019
  • Hạn cuối đăng ký tham dự:                            ngày 31/10/2019
  • Hội thảo chính thức:                                      ngày 28/11/2019