BAN TỔ CHỨC

 

 ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trường Đại học Tây Nguyên

  

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

                                                                                                                              

                              Trường Đại học Nông Lâm TPHCM                               Trường Đại học Cần Thơ

BAN TỔ CHỨC

 

1.

TS. Nguyễn Thanh Trúc

Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên

Trưởng Ban

2.

PGS.TS. Trần Trung Dũng

Phó HT trường Đại học Tây Nguyên

P. Trưởng ban

3.

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

P. Trưởng ban

4.

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

P. Trưởng ban

5.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng Bộ môn QLTNR và Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên trực

6.

PGS.TS. Bùi Tá Long

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Uỷ viên

7.

TS. Lê Cảnh Định

Phân Viện phó, Phân viện QH và Thiết kế NN miền Nam

Uỷ viên

8.

 PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

Trường ĐHKH – ĐH Huế

Uỷ viên

9.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch

Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

Ủy viên

10.

TS. Nguyễn Hữu Xuân

Trưởng Khoa Địa lí – Địa chính Trường ĐHQN

Uỷ viên

11.

PGS.TS. Võ Lê Phú

 Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Bách Khoa TPHCM

Uỷ viên

12.

TS. Trương Phước Minh

Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Ủy viên

13.

ThS. Phan Văn Tâm

Công ty Bình Điển

Ủy viên

14.

Ông Nguyễn Hoài Thi

Công ty Môi trường Việt Nam

Ủy viên

15.

ThS. Lê Phước Thành

Công ty VIDAGIS

Ủy viên

16.

ThS. Phạm Quốc Phương

Trung tâm GIS TP. Hồ Chí Minh

Uỷ viên

17.

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

TP KH&QHQT trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

18.

TS. Cao Thị Lý

PTK Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

19.

CN. Võ Văn Thành

PTP KHTC trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

20.

CN. Phạm Văn Thành

TP QTTB trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

21.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân

PTP HCTH trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

22.

ThS. Phạm Văn Thuận

GĐ Trung tâm thông tin trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

 

BAN CHUYÊN MÔN

1.              

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Trưởng tiểu ban

2.              

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng Bộ môn QLTNR và Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên trực

3.              

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Ủy viên

4.              

 PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

Trường ĐHKH – ĐH Huế

Ủy viên

5.              

TS. Nguyễn Hữu Xuân

Trường Đại học Quy Nhơn

Uỷ viên

6.              

TS. Hồ Đình Duẩn

Viện Địa lý-Tài Nguyên, Tp. HCM

Uỷ viên

7.              

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch

Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

Ủy viên

8.              

PGS.TS. Phạm Văn Cự

Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

Uỷ viên

9.              

PGS.TS. Bùi Tá Long

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Ủy viên

10.          

TS. Lâm Đạo Nguyên

Trung tâm Viễn thám Quốc Gia Miền Nam

Uỷ viên

11.          

PGS.TS. Lê Văn Trung

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Uỷ viên

12.          

TS. Lê Cảnh Định

Phân Viện phó, Phân viện QH và Thiết kế NN miền Nam

Uỷ viên

13.          

PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

Trường Đại học Cần Thơ

Uỷ viên

14.          

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Trường Đại học Cần Thơ

Ủy viên

15.          

TS. Trương Chí Quang

Trường Đại học Cần Thơ

Uỷ viên

16.          

TS. Võ Quốc Tuấn

Trường Đại học Cần Thơ

Uỷ viên

17.          

TS. Nguyễn Thị Hồng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Uỷ viên

18.          

TS. Trần Quốc Vinh

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Uỷ viên

19.          

TS. Lê Thị Giang

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

20.          

TS. Trần Thống Nhất

Phó Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Ủy viên

21.          

TS. Nguyễn Huy Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Uỷ viên

 

BAN BIÊN TẬP

1.              

PGS.TS. Trần Trung Dũng

PHT, trường Đại học Tây Nguyên

Trưởng Ban

2.              

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

TP KH&QHQT trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

3.              

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

  Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Uỷ viên

4.              

PGS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Uỷ viên

5.              

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

6.              

TS. Nguyễn Hữu Xuân

TK Địa lí – Địa chính Trường ĐHQN

Uỷ viên

7.              

  PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

Trường ĐHKH – ĐH Huế

Uỷ viên

8.              

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

9.              

ThS. Đỗ Tiến Thuấn

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

10.          

ThS. Đoàn Minh Trung

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

11.          

Th.S Ngô Thế Sơn

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

12.          

ThS. Phạm Đoàn Phú Quốc

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

13.          

ThS. Hồ Đình Bảo

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

14.          

ThS. Hoàng Trọng Khánh

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

15.          

ThS. Nguyễn Đức Định

Khoa NLN, Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

16.          

Đặng Quốc Huy

Trung tâm CNTT, Đại học Tây Nguyên

 Ủy viên

 

BAN THƯ KÝ

1.              

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Trưởng tiểu ban

2.              

Nguyễn Duy Liêm

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Uỷ viên

3.              

Đặng Nguyễn Đông Phương

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Uỷ viên

4.              

KS. Lê Thụy Vân Nhi

P. KH&QHQT trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

5.              

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

6.              

KS. Hoàng Trọng Khánh

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

7.              

ThS. Hồ Đình Bảo

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

8.              

ThS. Ngô Thế Sơn

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

9.              

ThS. Cao Thị Hoài

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

10.          

ThS. Phan Thị Hằng

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

11.          

ThS. Đỗ Tiến Thuấn

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

12.          

ThS. Nguyễn Đức Định

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

13.          

ThS. Nguyễn Thị Tình

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

14.          

ThS. Vũ Hải Nam

Khoa NLN, trường Đại học Tây Nguyên

Uỷ viên

 

KEYNOTE SPEAKERS 

 

Short biography of the speakers