MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 

 

 

  • Hạn cuối nộp tên bài báotóm tắt:           ngày 30/5/2019
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt:                       ngày 20/6/2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn:                            ngày 20/7/2019
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn:                ngày 20/8/2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh:            ngày 10/9/2019
  • Hạn cuối đăng ký tham dự:                            ngày 10/10/2019
  • Hội thảo chính thức:                                      ngày 28/11/2019