GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO (09-11-2019 15:38)

Kính gởi các quý vị đại biểu,

Ban tổ chức xin trân trọng gởi đến quý vị đại biểu giấy mời tham dự hội thảo GIS toàn quốc năm 2019. Giấy mời cụ thể cho từng đại biểu sẽ được gởi đến từng đại biểu qua đường công văn.

Quý đạii biểu vui lòng tải giấy mời theo Link sau: https://ttneduvn0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hdbao_ttn_edu_vn/ESxablnpF7RMlaBg-O7l2XoBnqZQNGP7mUav27Go1ZYrxg?e=6bdU3u

Ban tổ chức hội thảo

 

Các tin mới hơn

tinkhac  DANH SÁCH TRÌNH BÀY POSTER (24-11-2019 20:29)
tinkhac  CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (24-11-2019 20:25)