Hội nghị/ Hội thảo


Ứng dụng GIS toàn quốc 2018


Hạn cuối: 2018-06-01 10:42:16

Các mốc thời gian

  • Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 300 từ) - Đã gia han: 30-07-2018

  • Thông báo chấp nhận tóm tắt - Đã gia hạn: 10-08-2018

  • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 20-09-2018

  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 05-10-2018

  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: 10-10-2018

  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 30-09-2018

  • Hội thảo chính thức: 27-10-2018


Các thông báo


Các nhà tài trợ chính