Hội nghị/ Hội thảo

Ứng dụng GIS toàn quốc 2018 (01-06-2018 10:42)

Các mốc thời gian

  • Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 300 từ) - Đã gia han: 30-07-2018
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt - Đã gia hạn: 10-08-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 20-09-2018
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 05-10-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: 10-10-2018
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 30-09-2018
  • Hội thảo chính thức: 27-10-2018

Các thông báoTin tức - Sự kiện

Các lớp tập huấn, Diễn đàn ƯD GIS (15-08-2018 14:08)

Các lớp tập huấn và diễn đàn Ứng dụng GIS trước Hội thảo (ngày 26/10/2018)

Địa điểm: Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM, số 1 Mạc Đĩnh Chi Q.1 TP.HCM (tầng 6)

Phương thức tham gia: đăng ký với BTC, có lệ phí (sẽ thông báo sau)

 

Chi tiết...